Разсъждения относно социалното осигуряване на управители на ЕООД и ООД от 01.01.2013

Публикувано от на в Счетоводство
 • Размер на шрифта: По-голям По-малък
 • Посещения: 26314
 • 42 коментара

Съществена промяна е в сила от 0.01.2013г. по отношение на задълженията за осигуряване на лицата, конституирани като управители на ООД и ЕООД-та, които са и собственици на капитала или съдружници и полагат едновременно личен труд в дружеството в неговата присъща основна стопанска дейност. Това фактически е един голям кръг от лица, собственици на микро и малки компании. По актуални данни от НСИ предприятията с персонал до 9 човека към 31.12.2011г. са 336 334.

Би могло да се каже, че от същият порядък е и броят на лицата - УПРАВИТЕЛИ - 336 334.

От 01.01.2013г.. чл.4 ал.1 т.7 от КСО гласи: „Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: т.7 управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на не персонифицираните дружества.”

До 31.12.2012г. в чл.4 ал.1 т.7 от КСО задължително осигурени за ОЗМ, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Нормата е императивна. Не са указани условия и/или предпоставки за фактически получени възнаграждения от УПРАВИТЕЛЯ, за извършваната от него дейност по управление на дружеството и съответно корелацията за осигуряване на лицето в качеството му на УПРАВИТЕЛ.

 

Логични изводи:

Управителите на ЕООД и ООД, вписани в Търговския регистър по съдебно решение, са длъжни да се осигуряват съгласно чл.4 ал.1 т.7. Осигурителният доход на тези лица е съгласно чл.6 ал.3 от КСО – и е не-по малко от МИНИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРАГ ЗА съответната основна икономическа дейност и квалификационни групи професии. УПРАВИТЕЛИТЕ са в първа квалификационна група, осигурителния доход за която, е винаги максималния за съответната дейност.


По данни на статистиката /НСИ/ към 31.11.2011 от 336 334 предприятия, които са с персонал до 9 човека:

- 132 253 извършват дейност в областта на търговията на едро и дребно

- 24 003 - работят в хотелиерство и ресторантьорство

- 17 449 - в строителството

- 15 522 - други услуги на населениетоОБЩО от горните фирми по посочените дейности, чиито управители по закон, са засегнати от промяната в КСО:189 227 или 56,26% от всички малки фирми.

Към 31.12.2012г. обичайната практика и данни показват, че масовият случай и форма на осигуряване на собствениците на ЕООД-та и съдружници на ООД-та, които фактически полагат личен труд в дружеството, свързан с неговата конкретна стопанска дейност, е осигуряване като самоосигуряващо се лице /СОЛ/, съгласно разпоредбите на чл.4 ал.3 т.2 „лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества” . Базовият минимален месечен осигурителен доход на това основание е 420лв.

 

Извод:

Предполага се, че управителите на малки фирми, обичайно и фактически са собственици на същите компании, извършват дейност с личен труд и ще продължат да работят като самонаети лица. Упражняването на трудова дейност е предпоставка за осигуряване на лицата и като самоосигуряващи се.

Примери:

1. Собственикът на ЕООД, управител по съдебно решение /учредителен акт, вписан в Търговския регистър, което извършва дейност в областта на сухопътен пътнически транспорт /таксиметрова дейност/ и фактически е шофьор на такси от 01,01,2013 ще дължи осигуровки, както следва:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход 727лв. - осигуровки в размер на 223,93лв

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се - минимален осигурителен доход/ОД/ 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП - в размер на 346,99лв..


2. Пример за дружество, извършващо търговска дейност – примерно търговия на дребно. За яснота – малък квартален магазин, семеен бизнес. Дружеството е ООД, УПРАВИТЕЛ – по съдебно решение, без вписан договор за управление и контрол, е един от съдружниците. Предполага се, че са двама и двамата полагат личен труд, т.е работят в магазина. В този случай осигурителните вноски за съдружника - управител са както следва:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход  1000лв.. - осигуровки в размер на  308 лв.

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се – минимален ОД 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв. / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП - 431.06лв.


3. За дейност -ресторантьорство и хотелиерство - и като конкретна дейност можем да посочим - кафе-аперитив, сладкарница, малък семеен хотел. Изчисленията показват следното:

- Като управител /чл.4 ал.1 т.7 от КСО/ върху осигурителен доход 905лв.. - осигуровки в размер на 278,76лв.

- Като полагащ личен труд в дружеството, самоосигуряващ се – минимален ОД 420лв. - осигуровки в размер на 123,06 лв. / включително, ако е осигурен за ОЗМ/


Или общо горепосоченият предприемач ще дължи месечно осигуровки към НАП – 401,82лв..


 

Конкретните изчисления, направени съгласно закона – КСО, в сила от 01.01.2013г., показват значително увеличение на задължението към НАП за социално, здравно и ДЗПО осигуряване на управителите, собственици и/или съдружници в ООД-та/ ЕООД-та. Най-вече са засегнати собствениците на микро и малки фирми в областта на търговията, услугите, транспорта, строителни довършителни дейности.

През месец февруари 2010-та година с указание на НАП, бе направен опит да се постигне този резултат.  След проява на легални форми на гражданско неподчинение през март 2010, указанието се уточни с второ такова – от  март 2010. В резултат остана старото положение. Като управители се осигуряваха само лицата, които действително бяха страна - изпълнител по ДУК и получаваха възнаграждение за това.

Днес януари 2013-та сме отново в изходно положение. Но този път задължението е регламентирано със закон, а не с указание.

Въпрос на време е за провеждане на необходимите разяснения и информиране на засегнатите лица.

Оценете статията:
Сияна Иванова не е въвел(а) биографията си

Коментари

 • Гост
  регистрация на фирма Петък, 08 Март 2013

  регистрация на фирма

  това е много ценна и полезна информация с която всички трябва да се съобразим, но възникват и други въпроси какво става с управители-чужденци извън ЕС на които за да се осигуряват т.е. работят по договор им е необходимо разрешение - преди си фигурираха само като управители бези да имат допълнителни неща

 • Гост
  Сияна Иванова Петък, 08 Март 2013

  отговор на коментар от 08 март 2013

  Здравейте,
  Благодаря за коментара!
  Проблема и за мен си остава, защото не е еднозначно казано в новата норма, че има връзка между работата по договор / извършването, полагането на труд по повод управлението/, получаването на възнаграждение за това и императивното задължение за осигуряване на управителите. Казва се, че управителите се осигуряват. В този смисъл, е важно да се отговори и на казуса, който поставяте. Добре написано питане към НАП би могло да помогне.

 • Гост
  Методиева Понеделник, 22 Април 2013

  допълнителен въпрос

  Здравейте,
  В момента работя във фирма на постоянен трудов договор на 8-часов работен ден. Предстои да регистрирам ООД, на което аз ще съм назначен управител без възнаграждение (поне 6 месеца). Работата, която ще извършвам във фирмата, ще отнема по не повече от 2 часа на ден.
  Да разбирам ли, от написаното, че ще трябва да се осигурявам веднъж като управител и веднъж като служител? Също така предполагам, че ще може да се осигурявам на 4часа, т.к. вече съм на 8 часов по другия договор или не?
  Благодаря

 • Гост
  Сияна Иванов Вторник, 23 Април 2013

  отговор на допълнителен въпрос от 22.04.2013

  Здравейте,

  За да бъда коректна и полезна в отговора е нужно да се направят някои уточнения в детайлите.

  Какво точно разбирате с термина "назначен управител": вписан като такъв в дружествения договор /при учредяването на ООД-то/ или назначен с договор за управление или друго нещо?
  Във въпроса Ви се съдържа информация, че ще извършвате работа в дружеството /около 2 часа на ден/. Не уточнявате каква работа - основната дейност, която ще се върши или труд във връзка с управлението на дружеството.

  При тези обстоятелства моето мнение е следното:
  Съгласно КСО собствениците и съддружниците в търговските дружества подлежат на осигуряване /ДОО/ в зависимост от това дали извършват трудова дейност в тези дружества. Ако съдружника, в качеството си на управител, упражнява дейност по управление и контрол на дружеството, то по силата на чл.4 ал.1 т.7 от КСО е задължително осигурен. Вноски се дължат върху изплатените възнаграждения; върху начислените, но неизплатени възнаграждения; върху неначислените възнаграждения /последното е в сила от 01,01,2010г/, но върху не по - малко от минималния осигурителен праг за съответната основна дейност на дружеството по класификатора на дейностите, по първа група /за управители/. Вноски върху неначислени възнаграждения за тези лица се дължат само при наличие на договорени или определени по ясен, законно регламентиран ред възнаграждения. /Вие пишете, че ще сте назначена да управлявате без възнаграждение/. Т.е не съществува регламентирано възнаграждение. В такъв случай, логичен извод е , че осигурителните вноски са не дължими за възнаграждения, които са не договорени и неначислени.
  Ако извършвате трудова дейност /основна, извън управлението/ в дружеството - полагате личен труд като самоосигуряващо се лице, тогава се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Минимален праг за 2013 за тези лица е 420 лв.:D

 • Гост
  Ангелов Понеделник, 29 Април 2013

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС

  Здравейте, собственик съм на две фирми ЕООД, до сега се осигурявам в едната като самоосигуряващо лице а в другата като управител на МОП за дадения вид дейност. Искам да попитам това дали е правилно? Знам със сигурност че като едноличен собственик на капитала
  на ЕООД не мога да се осигурявам по ТД! И в двете фирми има назначен персонал!

  Моля за Вашия коментар!
  Предварително благодаря

 • Гост
  Сияна Иванова Вторник, 30 Април 2013

  Отговор на допълнителен въпрос от 29 април 2013

  Здравейте г-н Ангелов,
  От това, което сте написал, разбирам че полагате личен труд в едното дружество /ЕООД/, за което се осигурявате като самонаето лице. Това е законосъобразно, т.е правилно. Ако съществува документ/и /Договор за управление или друг документ/, в който се регламентира възнаграждение за управление на това дружество, то по силата на чл.4 ал.1 т.7 от КСО, попадате в кръга на задължително осигурените на това основание лица. Ако поради някаква причина не са начислени осигурителни вноски / примерно неспазване на счетоводното законодателство - липса на текущо начисляване на разходи за възнаграждение на управителя/, също се дължат осигурителни вноски върху неначисленото възнаграждение, но върху база не по- малка от МОП за дейността на дружеството за управител /първа група/. Но в случай, че няма правно основание за начисляване на това възнаграждение, то считам, че няма база за начисляване на осигурителни вноски и същите са не дължими.
  Във второто дружество се осигурявате като управител и предполагам, че имате съответните основания за това /съгласно по-горе написаното/.
  Правилно е, че договора между вас като физическо лице и дружеството не е трудов.

  Благодаря за коментара!
  Желая Ви успех!

  Сияна Иванова

 • Гост
  Иван Илиев Илиев Сряда, 15 Май 2013

  Самоосигуряващи се в ООД

  Здравейте, Бих искал да попитам - регистрирано ООД, единият от съдружниците е посочен като осъществяващ дейност по управление и контрол, другият няма друга фирма и трудов договор - задължени ли са и двамата да се осигуряват като самоосигуряващи се в дружеството или само единият може? Благодаря Предварително!

 • Сияна Иванова
  Сияна Иванова Четвъртък, 16 Май 2013

  отговор на въпрос от 15,05,2013- Илиев

  Здравейта г-н Илиев,
  Предлагам Ви следния отговор:
  Допускам, че под термина: ЕДИНИЯТ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ Е ПОСОЧЕН КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, се разбира, че съществува договор за управление и/или контрол с този съдружник. Обичайно в този договор е посочен размер за възнаграждение за дейността по управление. При това обстоятелство този съдружник се осигурява съгласно КСО чл.4 ал.1 т.7 като УПРАВИТЕЛ, като осигурителните вноски се начисляват върху размера на това възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход -праг /МОД 2013, към момента/валиден за основната дейност, която осъществява дружеството за първа група РЪКОВОДИТЕЛИ.

  Но, ако допускането ми е невярно и под термина ЕДИНИЯТ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ Е ПОСОЧЕН КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, се разбира, че единият съдружник е вписан като УПРАВИТЕЛ в дружествения договор, без да е съставен и наличен ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И/ИЛИ КОНТРОЛ, и няма друг документ, от който да е еднозначно ясно договорено възнаграждение за дейността по управление на дружеството, то за този съдружник не може да се определи база за начисляване на осигурителни вноски като УПРАВИТЕЛ. Следователно може да се направи извод, че такива не се държат на това основание.
  Ако някой от съдружниците извършва дейност, основната дейност на фирмата, т.е. полага личен труд в дружеството, то се осигурява като самоосигуряващо се лице /самонаето лице/ върху база за 2013 не по-малко от 420 лв на месец.
  На Вашият въпрос: Задължени ли са и двамата да се осигуряват като самоосигуряващи се в дружеството или само единият може?, отговарям конкретно - ако и двамата работят, полагат личен труд - ДА, осигуряват се като самоосигуряващи се. Ако само единият работи така, само той се самоосигурява.

  Надявам се, да съм Ви била полезна!

  Сияна Иванова

 • Гост
  Лина Сряда, 07 Декември 2016

  правилно?

  Здравейте, правилно ли разбирам, че ако собственик на ЕООД, полагащ личен труд и няма ДУК, ще се осигурява само като като самоосигуряващо се лице.Тоест само на едно основание- за личния труд, а не и по чл.4 ал.1 т.7 като УПРАВИТЕЛ.
  Благодаря предварително

 • Гост
  Светла Стоянова Сряда, 15 Май 2013

  Отново ДУК

  Здравейте,
  Въпросът ми е относно осигуровки на лице по ДУК без възнаграждение, което не е нито собктвеник, нито съдружик на фирмата, но представлява собственика на капитала и е вписан в ТР. Бих желала становище Ви, защото 25-число ме притеснява, че наближава, а от всичко изчетено се обърках.

  Благодаря предварително за отзивчивостта!

 • Гост
  Сияна Иванова Петък, 17 Май 2013

  ДУК БЕЗ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  Здравейте,
  Отговарям ви при следните уточнения:
  Пишете, че лицето е вписано в търговския регистър, като лице което представлява собственика на капитала. И по-горе във въпроса си споменавате, че е лице по ДУК без възнаграждение.
  Вариант първи:
  Предполагам, тъй като не сте точно описали, че това е физическо лице, сключило договор за управление с дружеството, натоварено и упълномощено от търговеца /т.е. дружеството/ да управлява предприятието му. По силата на чл. 21 от Търговския закон това лице е прокурист /търговски управител/ и дейността по управлението се извършва срещу възнаграждение. Упълномощаването е нотариално заверено и за да е в сила пред трети добросъвестни лица, трябва да е вписано в търговския регистър. В този случай, осигурителни вноски се дължат върху размера на договореното възнаграждение, но върху база не по малка то МОД /2013/ за съответната основна икономическа дейност на търговеца за група РЪКОВОДИТЕЛИ.

  Вариант втори: Допускам, че не е съставен договор за управление. Въпросното физическо лице е избрано да бъде управител от Общото събрание на дружеството съгласно чл.137 ал.1 т.5. /лицето може да не е съдружник/. Лицето е назначено за управител. Тава обстоятелство е вписано в търговския регистър. Липсва документ, в който да е видно договорено възнаграждение за дейността по управлението. В такъв случай, липсва база за начисляване на осигурителни вноски. И такива са не дължими.
  Но разпоредбата на чл.137 ал.1 т.5 от Търговския закон гласи, че Общото събрание . избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
  И още: чл.141 ал.7 от ТЗ гласи, че отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма ...
  Ако във вашият случай Общото събрание или едноличният собственик на капитала е взел решение това физическо лице да управлява и да представлява дружеството и възнаграждението е определено на нула лева, т.е. без възнаграждение, то логично е да се направи извод, че базата за начисляване на осигурителни вноски е нула.

  Последните разсъждения, дори и логически верни, са принципно по мое мнение, в разрез с добрата търговска практика. Обичайно е, когато физическо лице, което не е съдружник и/или собственик на капитала, да приеме да изпълнява дейност по управление и представителство срещу възнаграждение.

  Надявам се да съм полезна, с това което споделих.

  Сияна Иванова

 • Гост
  Маргаритов Събота, 18 Май 2013

  Относно осигуряването на управители на ООД,ЕООД и др.

  Влизаме в сайта на НОИ-обезщетения-осигуряване-осигуряване на наети лица и на
  стр.15 четем:За да възникне основание за осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО е необходимо, не само управителят да извършва трудова дейност, но и да е предвидено в съответен акт на търговското дружество получаване на възнаграждение за това. В случай, че посочените две условия не са едновременно изпълнени основание за осигуряване не възниква.
  Как да го тълкуваме?

 • Гост
  Сияна Иванова Събота, 18 Май 2013

  относно коментар от 18,05,2013 на Маргаритов

  Здравейте,

  Позволявам си да го тълкувам, така:
  Осигуряване за управител възниква при условие, че едновременно са изпълнени две предпоставки/условия:
  1.физическото лице извършва дейност по управление на дружеството
  2. съществува легален писмен акт на дружеството, от който да е видно, че управителя получава възнаграждение за тази дейност.

  Ако не са, основание за осигуряване не възниква.

  Сияна Иванова

 • Гост
  Маргарита Четвъртък, 30 Май 2013

  проблем с бюро по труда

  Здравейте,
  От една година работя във фирма с трудов договор и са ми платени всички осигуровки.
  В началото на април 2013 решавам да започна свой бизнес, регистрирам ЕООД на свое име
  и подавам молба за напускане. Докато изтече едномесечното предизвестие възниква проблем
  и аз не мога да развивам търговска дейност за момента. Трябва да изчакам няколко месеца.
  Решавам да се регистрирам в БТ, но ми е отказано парично обезщетение, защото съм "надлежно вписана в търговския регистър като управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД, за която подлежи на задължително осигуряване по чл.4 от КСО."
  Не съм подавала никъде никакви документи, декларации и т.н., не съм развивала дейност и къде пише, че съм управител.
  Незнам към кого да се обърна за помощ !

 • Гост
  Сияна Иванова Четвъртък, 30 Май 2013

  отговор относно: ПРОБЛЕМ С БЮРО ПО ТРУДА 30.05.2013

  Здравейтe,
  Регистрирали сте ЕООД на свое име, т.е. Вие сте собственик на капитал. Предполагам, без да сте уточнили, че и Вие сте вписана като УПРАВИТЕЛ и представляващ дружеството. Вписването на това обстоятелство е направено в Агенция по вписванията в Търговския регистър. Съгласно чл.4 ал.1 т.7 от КСО, считано от 01.01.2013г УПРАВИТЕЛИТЕ са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това е всъщност НОВАТА промяна, касаеща тази група лица /управителите на търговски дружества/. Оставам с впечатление, че към момента същата не е достатъчно позната на заинтересованите.

  От друга страна в чл.54а от КСО се определят правоимащите лица за получаване на обезщетение за безработица. За тях трябва да са в сила следните обстоятелства:
  1. Лицето, да е регистрирано в Агенция по заетостта като безработно лице.
  2. Лицето да НЕ Е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в България или пенсия за старост в друга държава
  3. Лицето да не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по чл.4 от КСО

  Съществува възможност да се оспори разпореждането на НОИ.
  Предполагам, че за вас са изпълнени критериите по точка 1 и точка 2, т.е. регистрирана сте като безработна в Агенция по заетостта и не сте придобили право на пенсия.
  Остава да се докаже, че не упражнявате трудова дейност, за която подлежите на осигуряване по чл.4 от КСО , т.е. че към момента НЕ упражнявате дейност като управител / към момента, в който сте предявили правото си да получавате обезщетение за безработица/. Считам, че това може да се установи в едно производство по оспорване акта на НОИ и че задължението да се установи дали работите като управител и подлежите на осигуряване е тяхно, на НОИ.

  Предполагам, че в решението за определяне на УПРАВИТЕЛ, което се изисква за вписване в Търговския регистър и най вероятно също е вписано там, не е определено възнаграждение за функциите ви по управление на ЕООД-то. Ако е така, това е във ваша полза, по поставения въпрос.

  Надявам се да съм била полезна.

  Сияна Иванова

 • Гост
  Стефан Петък, 14 Юни 2013

  Начало на осигуряване на управител-съдружник в ООД

  Здравейте,
  Имам въпрос по следния казус:
  1.Регистрирано е ООД м.Април т.г. с двама съдружници, единият е и управител с ДУК без определено възнаграждение.
  2.Към момента дружеството няма дейност , само регистрацията в ТР.
  3.Отделно съдружниците работят на трудов договор в различни фирми.
  Въпросът е - от кой момент управителя трябва да се осигурява / без значение по ДУК или СОЛ/ и как се установява това ?

 • Гост
  Милена Петрова Петък, 14 Юни 2013

  Управител -пенсионер

  Здравейте, имам следния въпрос и Ви моля за съвет. Управителят по съдебно решение и вписан в ТР има ДУК с фирмата, но се пенсионира този месец. Той ще продължи да работи във фирмата . След като прекъснем осигуряването за 1 ден за целите на пенсионирането, да му бъде пусната декларация Окд-5 за начало на самоосигуряването или да бъде сключен трудов договор с него

 • Гост
  АНОНИМЕН Неделя, 23 Юни 2013

  Управител на ЕООД

  Здравейте,
  искам да попитам след като на скоро регистрирах фирма ЕООД (средата на този месец излезе актуалното състояние и вече е действаща) в която аз съм едноличен собственик и управител и главно дейноста на фирмата е хранителни стоки. Работното ни време е от 08 до 20 ч. и двамата сме заедно по цял ден в магазина. Искам да знам каква е разликата между това аз да съм управител на фирмата или някой друг като съпругата ми например , защото обмисляме и този вариант. И разликата между това да е управител и да е на обикновен трудов договор каква е. Понеже съм с ТЕЛК пожизнено и ме осигурява държавата разбрах, че няма да ми се налага сам да се осигурявам в фирмата. Искам да знам дали мога да назнача жена си за управител и какви осигуровки ще трябва да внасяме и пак да попитам каква е разликата от това друг да е управител вместо едноличния собственик на фирмата. И в допълнение да добавя, че сключих 5 годишен договор със себе си като управител на фирмата и дали може да се развали ако се назначи друг управител

  Отговор Отказ
 • Гост
  ivan donev dimitrov Четвъртък, 15 Август 2013

  ПОБ

  На 01.082013г. ме съкратиха от работа,където работех на трудов договор.Регистрирах се в БТ,в НОИ ми излезе, че съм управител на ООД.ООД-то вече трета година не работи и пуска нулева декларация по ГФО.Другият управител си има ЕООД откъдето се самоосигурява,а аз започна работа на ТД в друга фирма поради споменатите по горе обстоятелства, но фирмата остана в търговския регистър в първоначалния си вид.На 13.08.2013г. с протокол на общо събрание се заличих в АП като управител и останах само съдружник.Предстои ми да отида в НОИ с новите обстоятества по състояние на фирмата.Имам ли право на ПОБ при тези обстоятелства?

 • Гост
  ivan donev dimitrov Четвъртък, 15 Август 2013

  ПОБ

  Ако е възможно да получа бърз коментар.Предварително Ви благодаря!

Коментирайте

Гост Понеделник, 30 Януари 2023
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020