Процедура по публикуване на ГФО 2013 в Търговския регистър на Агенция по вписванията

Публикувано от на в Счетоводство
  • Размер на шрифта: По-голям По-малък
  • Посещения: 16757
  • 0 коментара

Според Закона за счетоводството чл.23 ал.1 т.1, предприятията съставят Годишен финансов отчет (ГФО) към 31-ви декември за изминалия отчетен период, който в България е данъчната година считано от 1 Януари до 31 Декември. Органите на управление на предприятието отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Задължени лица да публикуват в Търговския регистър годишния си финансов отчет и годишен доклад за дейността по силата на Закона за счетоводството чл.40 ал.1 т.1 са:

1. Едноличните търговци, в срок до 31 май на следващата година.

2. Дружества с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/, в срок до 30 юни на следващата година.

3. Всички други търговци по смисъла на Търговския закон, в срок до 31 юли на следващата година.


Особености:

- Юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност – обявяват своите ГФО в Министерство на правосъдието, в специален Централен регистър - в срок до 30 юни /техните отчети не се вписват в Търговския регистър/.

- Всички други /неописани по-горе/ лица, публикуват отчетите си в икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни.Годишния финансов отчет, съгласно ЗСч и Националните стандарти за финаносово отчитане на малките и средни предприятия /НСФОМСП/ съдържа следните елементи:

1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите

3. Отчет за паричните потоци

4. Отчет за собствения капитал

5. Приложение


С цел да бъдем полезни на значителна част от предпрятията в България, уточняваме, че закона определя предприятия, които могат да прилагат облекчена форма на финансова отчетност. Такива са тези, които за текущата и предходната година, не надвишават показателите на два от следните критерии:

- Балансова стойност на Активите към 31.12. до 1,5 милиона лева

- Нетни приходи от продажби за годината до 2,5 милиона лева

- Средна численост на персонала за годината - 50 човека


Тези предприятия прилагат и Националните стандарти за финансови отчети на малик и средни предприятия. Такива предприятия могат и да не изготвят Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал. Нормата е в сила от 01.01.2011г. По статистически данни, значителна част от предприятията в България отговарят на горните критерии и следователно са заинтересовани да ползват тези административни улеснения.

От друга страна, непредставянето на информацията, съдържаща се в Отчета за паричните потоци и в известна степен в Отчета за собствения капитал, ощетява заинтересованите потребители. В значителна степен се намалява възможността за оценка на някои икономически показатели.


Закона за Търговския регистър ясно регламентира процедурата по публикуването на Годишния финансов отчет:

1. Приемане на ГФО от органа на управление на предприятието /Общо събрание на съдружниците, Едноличен собственик на капитал, Управителен съвет/. Акта на приемане се удостоверява с решение, вписано в протокол от заседание на органа на управление. Протокола е необходимо да е подписан от всички собственици на капитал. Срок за провеждане на заседанията – не по-късно от срока за публикуване на ГФО. Едноличният търговец не представя такъв протокол. Този протокол задължително се прилага към документите, приложени към формуляр Г2

2. Изготвяне на Заявление за обявяване на актове, образец Г2. Заявлението може да се разпечата от сайта на Търговкия регистър – документи. Когато се подава по електронен път, същото се попълва в системата на ТР за електронни услуги. Печат на формуляра в този случай не е задължителен.

3. Подготовка на копие на Годишния финансов отчет във вида, в който е съставен от съставителя и приет от органа на управление. Копието може да е заверено с подпис на представляващия. Всеки елемент на ГФО – Баланс, ОПР, ОПП, ПП,ОСК, Приложение се подписва от представляващия търговеца, от съставителя и е подпечатан с печата на търговеца. Когато отчета се заявява за вписване по електронен път се подготвят сканирани копия на отчета /обичайно в PDF формат/. Всички страници е желателно да се сканират в 1 PDF файл.

4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя. При подавене по електронен път се сканира подписания формуляр.

5. Документ за платена държавна такса. За 2013г. държавната такса за публикуване на ГФО е 50 лева. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление, т.е. таксата е 25лв. Сканира се платежното нареждане при подаване по електронен път.

6. Когато заявител, е съставител на годишен финансов отчет (счетоводител), се представя Нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието. В него представляващия търговеца /управител - обичайно/ заявява, че упълномощава съставителя(счетоводител) , да заяви за вписване в Търговския регистър ГФО за съответната година.

7. Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник на заявителя, към документите се представя още: Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР и Изрично писмено пълномощно за подаване на Заявление за обявяване на годишен финансов отчет, образец Г2. Пълномощното трябва да е нотариално заверено от заявителя. Заявление Г2 също трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.


Лицата, които могат да заявят публикуване на Годишен финансов отчет /легитимирани заявители/ могат да бъдат:

1. Представляващия предприятието - собственика на ЕТ или управителя за дружествата.

2. Адвокат с изрично пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията.

3. Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието/търговеца. Съставител може да е физическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за счетоводството или Специализирано счетоводно предприятие.Подаването на ГФО може да бъде извършено на място /на гише, в офис/ във всяко териториално поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път чрез електронната система на Търговския регистър. В сайта му има приложение за демонстрация на процедурата – тестово електронно подписване. При подаване на заявления по електронен път заявителят задължително трябва да притежава квалифициран електронен подпис, който да използва при подписване на електронно попълнения формуляр Г2. Следи се за коректно попълване на всички необходими реквизити на формуляра. Системата не допуска липсващи задължителни реквизити. Изпращането на необходимите документи по пощата е недопустимо поради изискването, самоличността на подателя да бъде проверена. С това завършва и процедурата по заявяване за публикуване на ГФО в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.


Санкции?

Съгласно Закона за счетоводството, за непубликувани в срок отчети санкциите са:

- Глоба за длъжностните лица – от 500лв до 2000 лева.

- Имуществена санкция за ЕТ или юридическото лице- от 500 до 3000 лева.

Ако се повтори нарушението санкцията е в двоен размер.

Според Закона за търговския регистър лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство в определения от закона срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Тази санкция включително се отнася за неподаване за вписване на годишен финансов отчет на задължените лица в определеният от закона срок.

Отчета е вписан след проверка, извършена от длъжностно лице от Агенция по вписването.

Проверката включва: проверка на заявлението: дали е подадено по образец Г2 и дали то е попълнено надлежно, проверка пълномощията на заявителя, приложени всички необходими документи, за кой търговец се отнасят вписваните обстоятелства; заплатена дължимата държавна такса, дали е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет, дали ГФО е изготвен и представен на базата на приложимите счетоводни стандарти. При положителен резултат от проверката, ГФО е вписан в Търговския регистър. Същият е публичен по силата на Закона за Търговския регистър.

Ако има недостатъци, длъжностното лице не вписва отчета. Издава се ОТКАЗ.Същият може да се обжалва в законовия срок.

След отстраняване на недостатъците, заявителя представя за вписване отново отчета /ГФО/ с коригираните и/или допълнително представени документи. Подава се нов формуляр Г2, отнесен към първоначално представения Г2.

Оценете статията:
Сияна Иванова не е въвел(а) биографията си

Коментари

  • Напишете първият коментар :)

Коментирайте

Гост Понеделник, 30 Януари 2023
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020