Единна бюджетна сметка НАП 2013

Публикувано от на в Счетоводство
  • Размер на шрифта: По-голям По-малък
  • Посещения: 5409
  • 0 коментара

От началото на 2013 година влязоха в сила промени в плащането на данъчните и осигурителните задължения на физически и юридически лица в България. Въведена единна бюджетна банкова сметка за разплащане с НАП.

Същност:

Промените касаят реда за погасяване на публичните вземания. Постъпилите плащания се обвързват със задълженията на едно лице по реда на тяхното възникване. Всяко едно плащане се насочва от новата система на НАП към първото по време възникнало задължение /най-старото/.

Положителните ефекти за бизнеса:

1. Облекчаване на административната тежест на задължените лица.

2. Намаляване на разходите на бизнеса за банкови такси, свързани с превод на задължения към НАП. /около 50 млн.лева годишно, според изчисления на правителството/.

3. Възможност за намаляване на сумите, представляващи лихви по просрочени плащания. Фактически се ограничава техния растеж, поради това, че се погасяват най-старите задължения и лихви за тях.

4. Технически облекчения: при попълването на платежните нареждания не се попълват полетата „период за който се отнася плащането“ и „основание за плащане“. В „код за вид плащане“ се вписва 111111 за случаите при плащане на данъци, здравни вноски, вноски за държавното обществено осигуряване. При плащането на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване кодът е 581111.

5. Националната Агенция по приходите въведе опция всяко задължено лице да има възможност да провери по електронен път информацията, налична в НАП, за неговите задължения към конкретен момент, включително да се видят и задълженията, плащанията по които подлежат на разпределение от публичен изпълнител „справка за задълженията“ .

6. Нова електронна услуга е „справка за извършени плащания“ Услугата позволява лицата да установят как системата на НАП, свързана с единната сметка, разпределя платените суми за погасяване на задълженията на лицата. Информацията е налична за период след 01.01.2013г. Виждат се и остатъци от плащания, предназначени за погасяване на бъдещи задължения.


Електронните услуги по т.5 и т.6, може да се ползват чрез инструмента на електронния подпис на лицето /КЕП –квалифициран електронен подпис/ или чрез ПИК персонален идентификационен код. КЕП се издава от офис на НАП лично, слещу документ за самоличност.

Положителните ефекти за държавния бюджет:

1. В хазната има възможност да се събират държавни вземания с изтичащ давностен срок.


Отрицателни ефекти:

1. Платецът губи възможността да избере кое задължение да плати. В случай, че има повече по вид задължения /за осигурителни вноски, за ддс, за корпоративен данък или други/ с един и същ срок за погасяване, те ще се погасяват съразмерно на главниците си, а впоследствие съразмерно лихвите и разноските за тях.

2. Електронните услуги на НАП за справки за информация за задължения и за справка за платени задължения имат недостатъка, че за надвнесените суми или необвързаните задължения, клиентите не могат да получат яснота. Необходимо е да се посети офис на НАП и да се уточни лично със служител ситуацията.

3. В начални период на функциониране на Единната сметка се отчита трудно проследяване на движенията по тази сметка. Особено това се отнася за лица със стари и различни по вид задължения. В този смисъл ефекта има предимно частен и временен характер. Но към момента, това задтруднява бизнеса, особено счетоводството.


Банковата сметка за събиране на данъци по териториални дирекции на НАП остава същата, като по нея ще се превеждат данъците, осигурителните вноски, лихвите и сумите по ревизионните актове. Сметките за ДЗПО също се запазват, като по тях ще се отнасят само сумите за ДЗПО. Различна е сметката, по която ще се превеждат средствата от принудително събиране - когато е образувано изпълнително дело за събиране на публични вземания.

Променят се и сроковете за подаване на осигурителните декларации и внасяне на осигурителните вноски – до 25 число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Несвоевременното отстраняване на установени грешки в данъчно-осигурителната сметка на лицата води до негативи: не може да се получи „чисто“ удостоверение за липса на задължения, което пък води до възпрепятстване при получаване на лицензии, банкови кредити, разрешителни или участие в обществени поръчки. Голяма е вероятността НАП да наложи запор на лицата, платили своите задължения фактически, но същите са неточно отчетени в системата.

Не е определено какво се случва със задълженията ни по ревизионни актове, които обжалваме в момента. В сметката ни в НАП те излизат като непогасено задължение и е голяма вероятността с плащането на начислените текущо осигуровки или данък добавена стойност, тези пари да погасят задълженията по актовете с неприключила процедура.

Като извод можем да заключим, че нововъведената единна бюджетна банкова сметка за разплащане с НАП е добра идея, но докато заработи ефективно по начина, по който е планирана, ще е необходимо време, през което ще се отстраняват грешки и натрупани проблеми.

Оценете статията:
Сияна Иванова не е въвел(а) биографията си

Коментари

  • Напишете първият коментар :)

Коментирайте

Гост Понеделник, 30 Януари 2023
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020