счетоводно обслужване Счетоводно обслужване


"ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" предлага следните базови счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.счетоводно обслужване
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство, както и с приложимите счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на необходимите вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физическите лица: пътни листове, заповеди и отчети за командировки, заповеди на ръководството на предприятието във връзка с дейността на клиента.
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и съобразно вътрешно-фирмените изисквания и потребности от информация. За фирмите, извършващи търговия- аналитично отчитане на материалните запаси - стоките /водене на реален склад/ , включително и за голяма /над сто вида стоки, материали/ номенклатура.
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, НОИ, НСИ, БНБ, министрества.
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента - справки за задължения, вземания, движение на стоки, движение на парични средства и други, поискани от клиента.
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС.
 • Изготвяне на необходимите документи - ДДС- декларации, дневници покупки и продажби, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и други, за НАП.
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи отношенията с НАП, НСИ, Аганция по вписванията.
 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство.
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити.
 • Изчисляване и определяне на данъци по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ.
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Изготвяне на годишен финансов отчет /ГФО/.
 • Подаване на декларации , справки и други документи до НАП, НОИ, НСИ, БНБ, министерства.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП - на хартия или чрез електронен подпис. Приоритетно в нашата практика - чрез електронен подпис.
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията /след изришно пълномощно, нотариално заверено за нуждите на Агенция по вписванията/.
 • При необходимост и по искане на клиента, издаване на фактури от негово име.
 • При допълнително договаряне - носене и вземане на документи до / от обекта на клиента.
 • При договор с клиента, ежемесечно уведомяване по електронен път за резулатата от подадена информация в НАП за следните документи: подадена Справка - декларация по ЗДДС; осигурителна информация за осигурените лица / Декларация образец 1 и образец 6/.
 • По договор с клиента, ежемесечен достъп по електронен път до следните документи на клиента- справка - декларация по ЗДДС, дневници за покупки и продажби, фишове и ведомост за заплати, рекапитулация на заплати, оборотна ведомост /оперативен вариант към последна дата на предходен месец/, справка за материалните запаси /склад/.
 • При договор с клиента, електронно банкиране - попълване на платежни нареждания към НАП, контрагенти, разпечатка на банкови извлечения.
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020