годишен финансов отчет Публикуване на годишен финансов отчет


"ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" - Публикуване на годишен финансов отчет


Съгласно чл.40 ал.1 от Закона за счетоводството в България, предприятията публикуват годишния си финансов отчет /ГФО/ и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

 • В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР при Агенция по вписванията чрез заявяване и представяне на ГФО, публикуват:годишен финансов отчет
 • ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ, само тези, чийто отчети подлежат на независим финансов одит - в срок да 31 май на годината, следваща тази, за която е изготвен отчета.
 • ДРУЖЕСТВАТА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД, ЕООД/ - в срок да 30 юни на годината, следваща тази, за която е изготвен отчета.
 • Всички други търговци по смисъла на Търговския закон в срок до 31 юли.
 • В ЦЕНТАРЛНИЯ РЕГИСТЪР на Министерство на правосъдието публикуват, чрез заявяване и предоставяне:
 • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на годината, следваща тази, за която се отнася отчета.
 • Чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.

Съгласно тези разпоредби, ние предлагаме на своите клиенти:

 • След упълномощаване, чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието, да бъде заявен за публикуване годишен финансов отчет /ГФО/ в ТЪРГОВСКЯ РЕГИСТЪР на Агенция по вписванията.
 • Консултация по изготвяне на протокол/решение на управителния орган във връзка с обсъждане, приемане на годишен финансов отчет и евентуални решения за разпределяне на печалба.
 • Подаване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР по електронен път на годишния финансов отчет и придружаващите необходими документи.
 • Заявяване и подаване в ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР на Министерство на правосъдието на ГФО на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза /към 2012 година услугата се извършва на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор/.
 • Всеки клиент, на счетоводна къща ЕТ „ТОПЛАСТ – Сияна Иванова’’, по договор за счетоводно обслужване, има възможност за непрекъснат достъп до годишния си финансов отчет в електронен вид в нашия сайт www.top-account.net
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020